VOP - reklamy

STINET – Mikuláš Lengyelfalusy, Kozmonautov 42, 943 01 Štúrovo, IČO: 33127158, zap. v ŽR SR Štúrovo, č. živ. o. 102-15422 (ďalej len podnikateľ), podniká v oblasti reklamnej činnosti, výroby reklamy a výroby samolepiacej reklamy, v súlade právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP), ktoré sú vydané v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Účelom vydania týchto VOP je úprava vykonávania činnosti podnikateľa, objednania služieb, záručných podmienok a práv a povinností podnikateľa a klientov.

Čl. 1 Základné ustanovenia

Podnikateľom je STINET – Mikuláš Lengyelfalusy, Kozmonautov 42, 943 01 Štúrovo, IČO: 35742411, zap. v ŽR SR vedenom OÚ Bratislava, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I. oddiel SRO Vložka číslo: 16884/B , DIČ: 1020428959 IČ DPH: SK1020428959.
Prevádzka: STINET – Mikuláš Lengyelfalusy, Hlavná 2/A, 943 01 Štúrovo.
Podnikateľ má oprávnenie na vykonávanie nasledovných živností: reklamná činnosť sprostredkovateľská činnosť, obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, výroba reklamy v rozsahu voľnej živnosti. Podnikateľ podniká na trhu v Slovenskej republike od roku 1993.
Klient je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorí s podnikateľom zmluvu podľa týchto VOP a Obchodného zákonníka v súlade s planými právnymi predpismi.
Oprávnená osoba je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene klienta. Oprávnená osoba sa preukazuje výpisom z obchodného registra, živnostenského registra, plnomocenstvom alebo občianskym preukazom.
Dodanie tovaru alebo služby je činnosť podnikateľa vykonávaná pre klienta na základe zmluvy, pri ktorej podnikateľ predáva, dodáva, navrhuje, alebo montuje zariadenia alebo tovary súvisiace s predmetom podnikania podnikateľa v súlade s ponukou aktuálnou v čase uzatvorenia zmluvy.
Záruka za tovar alebo službu je vyhlásenie podnikateľa, že v určenej dobe garantuje a ručí za vlastnosti a funkčnosť tovaru alebo služby, ktorú dodal klientovi, ako aj montáž alebo nalepenie tovaru, ktorú pre klienta vykonal.
Tovar je hmotný predmet, ktorý podnikateľ zhotovil alebo vytvoril alebo namontoval alebo nalepil pre klienta za účelom plnenia zmluvy.
Autorské právo k tovaru je autorské právo k dodanému, predanému alebo vytvorenému tovaru ak spĺňa podmienky autorského diela podľa zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon v platnom znení, a to najmä maľba, kresba, náčrt, grafický návrh, ilustrácia a dielo úžitkového umenia.
Licencia je oprávnenie, ktoré udeľuje podnikateľ klientovi podľa týchto VOP a zákona 618/2003 Z.z. na použitie diela, v súlade so zákonom 618/2003 Z.z. v platnom znení.
Vada je odchýlka od požadovaných parametrov a vlastností dodaného tovaru oproti požiadavke klienta, ak bráni riadnemu užívaniu tovaru a ak je spôsobená podnikateľom, najmä jeho činnosťou, alebo opomenutím povinnosti.
Protokol je preberací a odovzdávací protokol, ktorý strany podpisujú pri odovzdaní tovaru, vrátane vykonania montáže. Protokol sa vyhotovuje aj v prípade vád tovaru, vrátane vád montáže. Protokol sa vyhotovuje vždy písomne a musí obsahovať meno toho kto ho vyhotovil, čas, popis vady, alebo účelu pre ktorý sa vyhotovuje, akého klienta sa týka a podpisy strán zúčastnených pri vyhotovení protokolu.
Vis maior sa rozumie okolnosť, ktorá nastala po uzatvorení tejto zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a stranami neovplyvniteľných prekážok (vojna a ohrozenie štátu, prírodná katastrofa alebo prírodná pohroma, nález výbušnín, toxických, radiačných alebo iných zdraviu škodlivých látok v mieste zhotovenia diela, vznik situácie ohrozujúcej životy alebo zdravie ľudí nevyvolenej činnosťou podnikateľa, pohromy, katastrofy prenesené z iného subjektu alebo územia na miesto zhotovenia diela, nález historických a iných pamiatok, nález surovín alebo architektonických, prípadne iných geologických porúch, ktorých nález sa nepredpokladal, štrajky mimo podnikateľa, pokles priemernej dennej teploty pri jednotlivých technológiách podľa STN, pričom minimálna priemerná denná teplota neklesne pod 8 ºC a nevystúpi nad 35ºC a rýchlosť vetra nad 15 m/s) alebo ak stav miesta zhotovenia neumožňuje riadne vykonanie technológie, bez zníženia jej kvality alebo zmeny ceny jej uskutočnenia /napr. nemožnosť nalepenia, či montáže diela z dôvodu nespôsobilého povrchu, alebo z dôvodu neprístupného miesta vykonania aplikácie diela/ a ktorej nebolo možné s vynaložením odbornej starostlivosti alebo bez podstatného zvýšenia nákladov zabrániť alebo jej následky odstrániť, alebo prekonať, ak spôsobila vznik vady na tovare alebo nemožnosť plnenia.
Internetový portál je softvérová aplikácia umiestnená na stránkach podnikateľa prostredníctvom, ktorej si klient môže objednať vyhotovenie tovaru, alebo si môže zakúpiť tovar.
Grafický návrh je návrh, ktorý dodá klient podnikateľovi ako predlohu, na základe ktorej podnikateľ vytvorí tovar. Grafický návrh musí byť vytvorený v súbore programu “Corel Draw“ a upravený v krivkách resp. v súbore “pdf“ alebo SVG spracované v programe Inkscape alebo v kvalitnej bitmape (jpg, alebo tiff). Grafické predlohy vytvorené v iných programoch nie sú akceptovateľné. Písmo, symboly a vzory grafického návrhu musia byť zadefinované podľa katalógu. Farby grafického návrhu musia byť zadefinované podľa kódu CMYK, alebo CMY, alebo RGB, alebo HSB. Grafický návrh je aj návrh, ktorý vytvorí podnikateľ pre klienta na základe jeho požiadaviek.
Zmluva je akákoľvek osobitná zmluva uzatvorená medzi klientom a podnikateľom, týkajúca sa podnikateľskej činnosti podnikateľa upravenej týmito VOP. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred týmito VOP.

Čl. 2 Objednanie služieb a uzatvorenie zmluvy

Nezáväzná objednávka
1. Klient si môže nezáväzne objednať tovar osobne, e-mailom, faxom alebo prostredníctvom internetového portálu.
2. Podnikateľ prezentuje svoje služby alebo tovary ktoré dodáva prostredníctvom svojej internetovej stránky a propagačných materiálov.
3. Ponuka služieb a tovarov takto prezentovaných je záväzná pre podnikateľa, len ak je to priamo uvedené na internetovej stránke alebo v propagačnom materiále.

Náležitosti nezáväznej objednávky
4. Nezáväzná objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na vypracovanie obsahovej a cenovej ponuky pre klienta, a to najmä
5. presné označenie klienta, vrátane fakturačných údajov, presná adresa, e-mail, telefón prípadne fax, zodpovedná osoba, vrátane jej funkcie, alebo postavenia,
6. podrobný opis požadovaného tovaru, množstvo požadovaného tovaru, presné rozmery, farebnosť, označenie miesta použitia, poveternostných vplyvov, materiálu na aký sa má tovar umiestniť,
7. určenie požadovaného termínu zhotovenia zákazky,
8. v prípade požiadaviek na použitie konkrétneho materiálu alebo technológie označenie materiálu alebo technológie spolu s presnou technickou špecifikáciou materiálu alebo technológie, spolu s príslušným certifikátom vydaným podľa normy STN, ako aj presnou špecifikáciou podmienok za akých sa takýto materiál a technológia používa
9. ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zákazky, príp. osobitné a špecifické požiadavky, uvedenie osôb oprávnených konať vo veciach objednávky,
10. v prípade ak klient disponuje vlastným grafickým návrhom, zaslanie grafického návrhu.
11. Podnikateľ sa zaväzuje do 72 hodín od doručenia objednávky zaslať klientovi cenovú špecifikáciu vypracovanú na základe zaslanej objednávky, informáciu o termíne zhotovenia objednávky, mieste odovzdania objednaného tovaru alebo služby, alebo vyzve klienta na doplnenie objednávky.
12. V prípade ak nie je grafický návrh klienta zaslaný v akceptovateľnom formáte, alebo ak nemá definované farby, písmo, symboly, alebo dekoračné vzory v súlade s týmito VOP, alebo ak klient nemá vlastný grafický vzor, podnikateľ informuje klienta, o cene za vypracovanie takéhoto grafického vzoru, alebo grafických úprav.

Záväzná objednávka - zmluva

Záväzná objednávka
1. Záväznou objednávkou – zmluvou (ďalej len objednávka) sa nezáväzná objednávka stáva akceptáciou ceny za nezáväzne objednané tovary alebo služby a ostatných podmienok vykonania objednávky a zaplatením ceny. V prípade ak nie sú ostatné podmienky vykonania objednávky dohodnuté osobitne, platia tieto VOP. Pod ostatnými podmienkami vykonania objednávky sa rozumie predovšetkým čas zhotovenia objednávky, miesto zhotovenia, miesto dodania a pod.
2. Akceptáciu ceny a ostatných podmienok zhotovenia objednávky je možné vyhotoviť len v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie faxu s obsahom, ktorý jednoznačne a zrozumiteľne vyjadruje súhlas s cenou a podmienkami vykonania objednávky vrátane podpisu klienta, ako aj zaslanie e-mailu klientom s obsahom, v ktorom klient jednoznačne a zrozumiteľne vyjadruje súhlas s cenou a podmienkami vykonania objednávky,z internetovej adresy, z ktorej bola zaslaná nezáväzná objednávka klienta.
3. V prípade ak má klient so podnikateľom dohodnutú rámcovú zmluvu na dodanie služieb alebo tovaru, môžu osoby označené v zmluve zadávať a uzatvárať záväzné objednávky aj telefonicky. Na žiadosť podnikateľa sú však povinné zaslať podnikateľovi písomné potvrdenie záväznej objednávky. Pod písomným potvrdením sa rozumie aj e-mail a fax. Momentom uzatvorenia záväznej objednávky sa podnikateľ zaväzuje pre klienta splniť v dohodnutom termíne a za dohodnutých podmienok predmet zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť cenu.
4. Klient je oprávnený meniť jednostranne obsah nezáväznej objednávky len do uzatvorenia objednávky. Po uzatvorení objednávky je možné objednávku zmeniť len na základe súhlasu podnikateľa.
5. V prípade ak nie je dohodnuté inak platí, že objednávka zaniká jej splnením alebo zrušením objednávky. Objednávku je možné zrušiť len z dôvodov a spôsobom uvedeným v týchto VOP.
6. Objednávky uzatvorené podľa týchto VOP sú uzatvorené podľa týchto VOP a obchodného zákonníka

Splnenie objednávky a doba plnenia
7. Pod splnením sa rozumie riadne a včas dodaný tovar alebo vykonané služby na mieste dohodnutom v objednávke, inak v sídle podnikateľa. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri splnení objednávky bezodkladne a je povinný prevziať riadne a včas vykonané služby alebo dodaný tovar. V prípade ak klient neposkytne potrebnú súčinnosť predlžuje sa lehota na plnenie o počet dní, ktoré klient neposkytol súčinnosť plus 5 pracovných dní. Klient v takom prípade hradí škodu a náklady, ktoré v súvislosti s jeho konaním podnikateľovi vznikli.
8. Ak nie je dohodnuté inak, je doba plnenia objednávky 15 pracovných dní, od uzatvorenia objednávky. Doba plnenia začína plynúť od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došlo k uzatvoreniu objednávky, alebo v ktorom došlo k zaplateniu ceny, ak deň zaplatenia ceny nastane po dni uzatvorenia objednávky.
9. Klient berie na vedomie, že samotná doba lepenia závisí od náročnosti polepu a miesta nalepenia tovaru, ako aj od poveternostných a iných podmienok a preto nie je možné ju určiť presne. Doba lepenia sa pohybuje od 2 hodín do 3 dní.
10. Klient je povinný prijať aj čiastočné plnenie. O prevzatí a odovzdaní tovaru a vykonaní služieb strany spíšu protokol. Ak si strany dohodli v zmluve, skúšky dodaných tovarov, rozumie sa splnením objednávky vykonanie takýchto skúšok s dosiahnutím požadovaných parametrov. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta a záručná doba začína plynúť dňom podpisu protokolu stranami.
11. V prípade ak klient neprevezme plnenie poskytnuté podnikateľom, z akýchkoľvek dôvodov s výnimkou vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, nie je podnikateľ v omeškaní s plnením. Pod neprevzatím plnenia sa rozumie aj neumožnenie vstupu, alebo prístupu k miestu, predmetu alebo zariadeniu montáže, alebo aplikácie tovaru, alebo neprítomnosť klienta pri prevzatí tovaru v mieste a čase dohodnutom v objednávke, alebo v prípade montáže tovaru nemožnosť vykonania montáže z dôvodu neoznačenia presného miesta montáže, z dôvodu technickej alebo technologickej nemožnosti montáže, alebo z dôvodu označenia miesta montáže, na ktoré nie je možné vykonať montáž pre rozpor s požiarno-bezpečnostných predpisov, ako aj nepripravenie miesta montáže, alebo aplikácie tovaru na takúto montáž alebo nalepenie najmä prašnosť, prostredia, mastnosť podkladu, nečistota na podklade, prítomnosť statickej elektriny, vosku na podklade, praskliny alebo ryhy na predmete montáže alebo aplikácie, prítomnosť starých nápisov alebo predmetov, ktoré bránia riadnej aplikácii alebo montáži. Klient je povinný uhradiť podnikateľovi všetky náklady a škodu spojené s takýmto neúspešným odovzdaním tovaru. Podmienky splatnosti nákladov a škody sa spravujú ustanoveniami VOP o platení ceny, vrátane zmluvných pokút vzťahujúcich sa na nezaplatenie ceny.
12. V prípade ak je podnikateľ v omeškaní s dodaním plnenia, má klient právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru, max. do výšky dohodnutej ceny. To platí len v prípade ak klient nie je v omeškaní so zaplatením ceny, alebo jej časti.
13. Ak sú to dôvody vis maior, podnikateľ nie je v omeškaní s plnením.

Zrušenie objednávky
1. Objednávku je možné zrušiť, len písomne, v prípade ak podnikateľ alebo klient vyhlásia, že nie sú schopní plniť svoje povinnosti v lehotách a spôsobom uvedeným v objednávke. Zrušiť objednávku možno len po poskytnutí primeranej lehoty, t.z. najmenej 30 dní od doručenia oznámenia o neschopnosti plnenia.
2. V prípade omeškania s plnením zo strany podnikateľa môže klient zrušiť objednávku, len po márnom uplynutí primeranej 30 dňovej lehoty, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom pod dni kedy mala byť objednávka splnená.
3. V prípade zrušenia objednávky z dôvodov na strane klienta, je klient povinný uhradiť podnikateľovi všetky náklady a škodu, ktorá podnikateľovi zrušením objednávky vznikla.
4. V prípade vzniku vis maior, môžu strany, ak sa nedohodnú na inom riešení, zrušiť objednávku aj bez poskytnutia primeranej lehoty.

Čl. 3 Platobné podmienky

Tvorba ceny a mena
1. Strany sa dohodnú na cene a mene, v ktorej sa cena platí, v objednávke. V cene nie sú zahrnuté zmeny a úpravy, ktoré nie sú predmetom objednávky, ako aj cena za grafické úpravy a zmeny klientom dodaného grafického návrhu, v prípade ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v týchto VOP alebo cena za vypracovanie grafického návrhu pre klienta, ak nie je predmetom objednávky vypracovanie grafického návrhu a cena za odstránenie nečistôt, odmastenie, odvoskovanie, umytie, zdrsnenie, úpravu a prípravu povrchu, na ktorý sa má tovar aplikovať, ani cena za odstránenie pôvodných nápisov a odstránenie tovaru. Cena sa určuje v súlade so zákonom o cenách dohodou.
2. Cena dohodnutá v jednej objednávke nie je záväzná pre inú objednávku, ak si strany nedohodnú niečo iné.
3. Cena splatná v EUR.
4. Cena za zmeny a úpravy, ktorá nie je predmetom objednávky, ako aj cena za vyhotovenie, alebo úpravu alebo zmenu grafického návrhu, oznámi podnikateľ klientovi pred vykonaním týchto zmien alebo vypracovaním grafického návrhu. Klient je povinný bezodkladne oznámiť svoj súhlas alebo nesúhlas s vykonaním týchto zmien.

Spôsob a čas zaplatenia ceny a sankcie

Cena a účtovné doklady
1. Cena sa platí v plnej výške pri uzatvorení objednávky, v hotovosti. V prípade ak sa strany dohodnú v objednávke na zaplatení bezhotovostne, považuje sa za zaplatenie ceny pripísanie peňažných prostriedkov na účet podnikateľa. V prípade zahraničných platieb platí, že cena dohodnutá v objednávke je cena bez bankových poplatkov, ktoré v úplnosti znáša klient.
2. Podnikateľ vystaví klientovi pri zaplatení účtovný doklad na zaplatenú sumu.

Omeškanie so zaplatením ceny
3. V prípade ak klient je v omeškaní so zaplatením ceny objednávky, osobitnej zmluvy, alebo jednotlivých objednávok uzatvorených na základe rámcovej zmluvy, je povinný uhradiť podnikateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,66 € denne za každý aj začatý deň omeškania, úrok z omeškania vo výške 0,09 % denne z nezaplatenej ceny a škodu, ktorá jeho konaním podnikateľovi vznikla.

4. V prípade ak je klient v omeškaní so zaplatením diela stráca po dobu omeškania licencia poskytnutá podnikateľom na užívanie autorského diela platnosť. V prípade používania, užívania autorského diela klientom, bez platnej licencie, alebo bez licencie, alebo v prípade porušenia licencie, je klient povinný uhradiť podnikateľovi zmluvnú pokutu vo výške 166,- € za každý mesiac takéhoto používania, užívania autorského diela, alebo porušenia licencie.

Výhrada vlastníctva
5. Podnikateľ ostáva vlastníkom dodaného tovaru až do úplného zaplatenia ceny za dodaný tovar. Klient nie je oprávnený pred úplným zaplatením ceny užívať, disponovať, prevádzať ani iným spôsobom nakladať s dodaným tovarom.
6. Klient berie na vedomie trestno-právne následky porušenia výhrady vlastníctva.

Čl. 4 Práva a povinnosti spoločnosti a klienta

Práva a povinnosti
1. Klient je povinný umožniť akýkoľvek prístup podnikateľovi, pracovníkovi podnikateľa, alebo tretej osobe, prostredníctvom ktorej podnikateľ plní objednávku, k tovaru, na ktorom sa vyskytne vada, k miestam alebo zariadeniam, na ktorých sa má vykonať montáž alebo aplikácia tovaru, a to na vlastné náklady.
2. Klient je povinný riadne, v súlade s pokynmi podnikateľa, alebo dodanými návodmi používať a starať sa o tovar dodaný podnikateľom. Podnikateľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare z dôvodu nedodržania tejto povinnosti.
3. Klient zodpovedá za škodu a náklady ktoré vzniknú podnikateľovi z dôvodu uvedenia neúplných, nepravdivých alebo nepresných informácií, alebo neuvedenia informácií potrebných na riadne a úplné poskytnutie tovaru alebo služby.
4. Klient vyhlasuje, že podnikateľovi udeľuje súhlas na spracovanie, archiváciu a použitie osobných údajov klienta, pre potreby objednávky a podnikateľskej činnosti podnikateľa v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné písomne odvolať.
5. V prípade ak dôjde u klienta alebo podnikateľa k zmenám údajov uvedených v objednávke, najmä k zmene zodpovedných osôb, sídla, fakturačných údajov a pod., je strana, u ktorej nastala takáto zmena, povinná bezodkladne, najneskôr do piatich dní informovať o tom druhú stranu. V prípade porušenia tejto povinnosti nesie strana, ktorá túto povinnosť porušila zodpovednosť za škodu.
6. V prípade ak sa preukáže, že osoba, ktorá konala za klienta nebola za klienta oprávnená konať, je z objednávky zaviazaná táto osoba. To neplatí ak podnikateľ pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť, že táto osoba nie je oprávnená konať za klienta, v tom prípade je z objednávky zaviazaný klient.
7. V prípade omeškania klienta so zaplatením, má podnikateľ právo demontovať alebo odstrániť, na náklady klienta, tovar patriaci podnikateľovi, s ktorého zaplatením je klient v omeškaní. Náklady na spätnú montáž alebo nalepenie znáša klient.
8. Podnikateľ a klient sú povinní uchovávať všetky informácie, o ktorých sa dozvedeli pri uzatváraní, plnení alebo zmene objednávky, alebo zmluvy, alebo v súvislosti s obchodným prípadom, ako obchodné tajomstvo. Za porušenie tejto povinnosti nesú zodpovednosť voči druhej strane a sú povinné znášať škodu a náklady, ktoré im v tejto súvislosti vznikli ako aj škodu a náklady druhej strany, ktoré vznikli jej porušením tejto povinnosti.
9. Klient je povinný informovať podnikateľa, pred vykonaním montáže alebo lepenia, o tej skutočnosti, či bol na podklad použitý silikón, lak, tmel, vosk, leštidlo, riedidlo alebo akákoľvek iná látka alebo ak bol podklad lakovaný v dobe kratšej ako 15 dní pred dňom vykonania montáže alebo lepenia.

Čl. 5 Záručná doba, záruka, reklamácia a vylúčenie záruky

Záručná doba a záruka
1. Záruka sa vzťahuje na odliepanie, odlepenie, trhanie, praskanie, krčenie a scvrkávanie sa samolepiacich nápisov či grafík a ich častí, spôsobené nemechanickými vplyvmi, nalepené alebo namontované podnikateľom.
2. Podnikateľ poskytuje, ak nie je dohodnuté inak, na dodaný tovar 24 mesačnú záručnú dobu a na montáž a nalepenie tovaru 12 mesačnú záručnú dobu. Pri skriňových úžitkových vozidlách s celoplošne nitovanými dielmi nadstavby sa záruka na tovar a montáž alebo nalepenie vzťahuje len ak boli pri lepení použité liate fólie Avery 700 alebo Avery 800 alebo čast fólie 3M a APA.
3. Na tovar nalepený alebo namontovaný: na vonkajšiu časť predného a zadného skla s vyhrievaním, či stieračom, na prednú kapotu, na podbehy, nárazníky, kľučky a na mechanicky často používané časti sa vzťahuje záruka 6 mesiacov.
4. Záručná doba začína plynúť prvým dňom po dni, v ktorom strany podpísali preberací protokol. V preberacom protokole strany uvedú dátum podpísania protokolu, predmet prevzatia a odovzdania, počet kusov a viditeľné vady na tovare. Ak strany nespíšu o odovzdaní protokol, podnikateľ neposkytuje na tovar záruku.
5. Podnikateľ sa zaväzuje vadu, za ktorú zodpovedá, ako aj vadu ktorá sa vyskytne na tovare v záručnej dobe, ak sa na ňu vzťahuje záruka, odstrániť, ak je to možné bezodkladne, ostatných prípadoch do 25 dní od podpísania protokolu o spôsobe a vybavení reklamácie. Podnikateľ nenesie náklady súvisiace s pristavením, alebo dopravou, alebo prinesením predmetu alebo zariadenia, na ktorom je tovar namontovaný alebo nalepený.
6. V prípade ak dôjde k oznámeniu vady podnikateľovi v pracovný deň a po pracovnom dni nasleduje deň pracovného voľna, začína plynúť lehota na odstránenie vady až od 8:00 prvého pracovného dňa, ktorý nasleduje po dni pracovného voľna.
7. V prípade vzniku vady v záručnej dobe, nemá klient nárok na náhradu škody alebo nákladov vzniknutých z dôvodu vady, ak nie je v zmluve písomne a výslovne dohodnuté inak.
8.

Reklamácia
9. Klient je povinný oznámiť vadu písomne, bezodkladne po tom čo ju zistí. Pod písomným oznámením sa rozumie aj oznámenie elektronicky na e-mailovú adresu reklamacie@stinet.sk . Klient je povinný presne popísať vadu, označiť dátum podpísania preberacieho protokolu a číslo objednávky.
10. Podnikateľ sa zaväzuje rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Podnikateľ sa zaväzuje odstrániť vadu, ak za ňu zodpovedá v lehotách uvedených v týchto VOP.
11. Podnikateľ vyhotoví o spôsobe a vybavení reklamácie protokol, v ktorom uvedie číslo objednávky, presné označenie strán a presné označenie reklamovaného tovaru a povahu vady, dátum podania reklamácie a spôsob jej vybavenia a vyhlásenie podnikateľa, či reklamáciu uznáva alebo nie. Jedno vyhotovenie protokolu zašle podnikateľ klientovi osobne, poštou, e-mailom alebo faxom.
12. V prípade ak je potrebné na posúdenie reklamácie pristavenie alebo dopravenie predmetu, na ktorom je tovar namontovaný alebo nalepený, je klient povinný pristaviť alebo dopraviť predmet do prevádzky podnikateľa alebo do prevádzky zmluvného partnera podnikateľa na vlastné náklady.Zoznam zmluvných partnerov poskytne podnikateľ klientovi na požiadanie. V takom prípade sa za podanie reklamácie považuje deň, kedy klient pristavil alebo dopravil takýto predmet do prevádzky podnikateľa alebo jeho zmluvného partnera.
13. V prípade ak je vada neodstrániteľná, podnikateľ zabezpečí bezplatnú výmenu vadného tovaru, pričom parametre vymieňaného tovaru musia byť zachované.

Vylúčenie záruky a skončenia trvania záručnej doby

14. Podnikateľ neposkytuje záruku na viditeľné vady, ak nie sú uvedené v preberacom protokole.
15. Na tovar nalepený alebo namontovaný na miesta vystaveným extrémnym podmienkam (napr. teploty nad 35°C alebo - 10°C alebo vystaveným stálemu vplyvu vody, snehu, vlhkosti (aspoň 180 dní v roku), ohňa alebo rýchlosti vetra nad 20m/s) sa záruka nevzťahuje.
16. Podnikateľ nenesie zodpovednosť a neposkytuje záruku za vady na tovare alebo službe spôsobené nedodržaním pokynov uvedených vo VOP alebo ktoré vznikli porušením povinností klienta vyplývajúcich z VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Podnikateľ neposkytuje záruku na farebnú stálosť laku alebo poškriabanie alebo poškodenie laku, za mechanické poškodenia tovaru, za viditeľné vady tovaru, ktoré nie sú uvedené v preberacom protokole, za vady tovaru spôsobené voskom, mastidlom, riedidlom, leštidlom, lakom, snehom, ľadom, ohňom, vodou, silikónom, ktorý je aplikovaný na podklad, ak je vada spôsobená týmto materiálom, alebo akoukoľvek inou vadou podkladu, na ktorý sa tovar lepil alebo montoval.
18. V prípade lepenia na textil, podnikateľ neposkytuje záruku na lepenie tovaru na pracovné oblečenie, použitý textil alebo na iný materiál než je 100% bavlna.
19. Podnikateľ neposkytuje záruku a nezodpovedá za vady mliečny efekt, pod ktorým sa rozumie reakcia vody a lepidla, za škvrny a fľaky a bubliny do veľkosti menšej ako 5 mm, ako aj na tovar ak je nalepený na gumených tesneniach dverí a skiel, gumených a plastových lištách, plastových nárazníkoch a spätných zrkadlách.
20. Podnikateľ neposkytuje záruku a záručná doba končí v momente ak klient umožní tretím osobám, alebo sám vykoná opravu, úpravu alebo akýkoľvek zásah do tovaru.
21. Podnikateľ nezodpovedá za vady, ak k vadám alebo nedostatkom došlo z dôvodu neuvedenia potrebných, úplných alebo pravdivých údajov zo strany klienta, ktoré sú nevyhnuté pre riadne a úplné poskytnutie služby, alebo ak vada spočíva v nesprávnej veľkosti alebo inej farebnosti akú požaduje klient, ak podnikateľ dodržal rozmery a farebnosť uvedenú v objednávke.
22. Na prelisy sa záruka vzťahuje len ak je nalepený tovar predelený v mieste prelisu. V opačnom prípade, ak klient odmietne tieto časti prirodzene predeliť, podnikateľ neposkytuje na tieto miesta záruku.
23. Podnikateľ nenesie zodpovednosť za vady a záručná doba ďalej neplynie od momentu, v ktorom klient užíva tovar v rozpore s návodom, inštrukciami alebo pokynmi klienta.
24. V prípade vylúčenia záruky a skončenia záručnej doby nemá klient nárok na náhradu škody a nákladov, ktoré vzniknú z dôvodu vád, za ktoré podnikateľ nezodpovedá alebo ktoré klient spôsobil porušením svojich povinností uvedených v týchto VOP.
25. V prípade ak sa preukáže, že vada, ktorú podnikateľ odstránil ako vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka a ktorá sa vyskytla v záručnej dobe, vznikla z dôvodu porušenia povinností klienta alebo konaním alebo nekonaním klienta alebo tretej osoby mimo podnikateľa, je klient povinný na úhradu všetkých nákladov, ktoré podnikateľovi vznikli v súlade s odstránením vady ako aj odmeny, na ktorú by mal podnikateľ nárok pri odstránení vady mimo záručnej doby.
26. V prípade ak dôjde k vade pôsobením okolností vis maior, nemá klient nárok na náhradu škody a nákladov, ktoré klientovi vzniknú z tohto dôvodu.

Údržba tovaru

27. Ak nie je uvedené inak platí, že predmet po montáži alebo nalepení tovaru sa nesmie umývať, či utierať min. po dobu 10 dní v období od 1.5. do 31.8. a 21 dní v období od 1.9. do 30.4. Po nalepení tovaru na predné a zadné sklo s vyhrievaním, alebo s mechanickým zariadením na utieranie, alebo umývanie skla sa v zimnom období nesmie používať vyhrievanie skla ani toto mechanické zariadenie, ani sa nesmie umývať alebo mechanicky pôsobiť na sklo minimálne po dobu 14 dní. Pri nalepení tovaru na mokro na vonkajšie sklenené alebo plechové časti motorového vozidla sa vozidlo nesmie uviesť do pohybu v období od 1.5. do 31.8. minimálne 4 hodiny a v období od 1.9. do 30.4 minimálne 12 hodín.
28. Predmet, na ktorý sa nalepil tovar, sa po stanovených dobách môže umývať bežným postupom a spôsobom, ako keby nebol polepený, ako napr. v umývacích boxoch, na kefách, v autoumyvárni, ručným umývaním. Nástroje a prostriedky použité na umývanie alebo údržbu však nesmú mechanicky poškodiť tovar. V prípade textílií je tieto možné prať len šetrne a max. do 40 stupňov.
29. Záručná doba sa končí a ďalej neplynie a podnikateľ nezodpovedá za vady, ak klient poškodí tovar vlastným konaním, alebo zásahom, alebo nekonaním a to aj z nedbanlivosti.

Čl. 6. Autorské právo a licencia

a. Klient berie na vedomie, že jednotlivé objednávky môžu byť autorskými dielami (najmä maľba, kresba, náčrt, ilustrácia a dielo úžitkového umenia, grafický návrh) podľa zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon. Pre tento prípad udeľuje podnikateľ klientovi súhlas na použitie jednotlivých diel (ďalej len licencia), a to na používanie diel na účel, na ktorý sú podľa ich povahy určené, na prezentovanie diel na verejnosti, pre propagačné, evidenčné, reklamné a informačné potreby klienta. Licencia sa udeľuje pre územie Slovenskej republiky a cena za licenciu je zahrnutá v cene diela. Klient nie je oprávnený udeliť sublicenciu. Na akékoľvek postúpenie licencie je potrebný predchádzajúci písomný súhlas podnikateľa. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná.
b. V prípade ak klient poruší podmienky licencie, je povinný zaplatiť podnikateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 166,- Eur.
c. Za podmienky dodržanie licencií a autorských práv za klientom odovzdané podklady a to hlavne za donesenú grafiku, obrázky, fotky, logá, a ďalšie odovzdané materiály, plne nesie zodpovednosť klient. Odovzdaním týchto materiálov klient prehlasuje, že má všetky práva udelené na používanie týchto materiálov.

Čl. 7. Platnosť a účinnosť všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto VOP sa vzťahujú na činnosť podnikateľa, ktorá je v ňom výslovne upravená. Podnikateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez súhlasu tretích osôb, pričom nové VOP sú platné a záväzné od momentu ich zverejnenia v prevádzkarni podnikateľa alebo na internetovej stránke podnikateľa, pričom nové VOP nie je možné použiť na čas pred ich prijatím, a to ani keď sú pre klienta alebo podnikateľa výhodnejšie.
2. Ustanovenia VOP, ktoré sú medzi klientom a podnikateľom dohodnuté v objednávke alebo zmluve odlišne, sa na konkrétny obchod nepoužijú. V prípade ak si strany nedohodnú úpravu niektorých práv a povinností v objednávke alebo zmluve a tieto nie sú upravené ani v týchto VOP, platia ustanovenia obchodného zákonníka platného ku dňu uzatvorenia objednávky alebo zmluvy.
3. Podnikateľ a klient sú viazaní, tou verziou VOP, ktorá je platná v čase uzatvorenia objednávky alebo zmluvy. Platí, že klient, ktorý si objednal služby podnikateľa sa s týmito VOP oboznámil pred uzatvorením objednávky alebo zmluvy a s týmito VOP súhlasí. Podnikateľ je povinný spolu s objednávkou alebo zmluvou odovzdať klientovi VOP. Podnikateľ zverejní VOP na svojich internetových stránkach a sprístupní ich vo svojej prevádzke. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2. 1. 2016.

V Štúrove, 2. 1. 2016